Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z danymi przekazywanymi przez Użytkowników Serwisu (w szczególności w związku z wysyłaniem maili przez Użytkowników do Administratora, jak też danych za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu) oraz w związku z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu.

Definicje

Wszelkie użyte w Polityce Prywatności wyrażenia i zwroty rozpoczynające się wielką literą, mają następujące znaczenie:

 

Administrator – Agnieszka Pietruszewska, ul. Redłowska 33/6, 81-450 Gdynia, Polska, email: pietruszewska.edu@gmail.com

 

Polityka Prywatności – niniejszy dokument

 

Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu https://www.pietruszewska.online/

 

Użytkownik – każda osoba, która przekazuje jakiekolwiek dane osobowe Administratorowi

Polityka Administratora

Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników i powierzonych mu informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Administrator.

 

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

 

  1. imię i nazwisko

  2. nr telefonu

  3. adres zameldowania/zamieszkania/pobytu

  4. adres do korespondencji

  5. adres elektroniczny

  6. pozostałe dane z paszportu lub/i dowodu osobistego

  7. zdjęcia, skany

 

Dane, o których mowa w pkt 1-7 wyżej, będą przetwarzane, o ile zostaną podane w związku ze skierowaniem przez Użytkownika zapytania do Administratora, w szczególności na drodze korespondencji pisemnej, poprzez wysłanie e-maila do Administratora lub wypełnienie formularza na stronie Serwisu i wysłanie go do Administratora. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dane przez niego przekazane są prawdziwe i dotyczą jego osoby.

 

Przetwarzanie danych osobowych


 

Podawanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych może być konieczne, aby móc skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w przypadku chęci przesłania zapytania o usługi świadczone przez Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu udostępniania, utrzymywania i świadczenia usług (w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika, co do usług świadczonych przez Administratora, w celu przesłania oferty w związku z zapytaniem Użytkownika), w celu marketingu swoich usług.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Odpowiednie żądanie w tym zakresie Użytkownik powinien skierować na adres korespondencji elektronicznej pietruszewska.edu@gmail.com

Administrator oświadcza i zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem

  • zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i co do zasady nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

 

Przekazując jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie – teraz i w przyszłości – dla celów, o których mowa wyżej oraz oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

 

Wejście na stronę Serwisu oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu (nie związanych z kierowaniem zapytań/korespondencji do Administratora) nie łączy się z podawaniem danych osobowych.

 

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika może mieć także miejsce lub być konieczne w przypadku skierowania przez Użytkownika do Administratora żądania przekazania określonych informacji.

 

 

Zastrzeżenia

 

Użytkownik nie może korzystając z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu podawać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich niebędących Użytkownikami, w szczególności Użytkownik nie może umieszczać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich w swoim adresie e-mail. W razie naruszenia powyższego obowiązku Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności względem podmiotów, których dane osobowe umieścił Użytkownik.

 

Użytkownicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Administrator zapewnia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności na żądanie Użytkownika. Jeśli dane osobowe zawarte są w nazwie użytkownika lub w adresie e-mail, w razie żądania usunięcia tych danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do wskazania nowej nazwy użytkownika oraz nowego adresu e-mail. W przeciwnym wypadku Użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług Administratora związanych z odpowiedzią na pytania kierowane na adres e-mail Administratora lub za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników Serwisu zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.

 

Kontakt

 

Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem celem powzięcia informacji na temat tego, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać dane osobowe tego Użytkownika. Użytkownik może skontaktować się w tym celu poprzez korespondencję elektroniczną na adres pietruszewska.edu@gmail.com